Z naszego bloga

’Zielony Pierścień’ – ochrona przyrody i krajobrazu w sercu województwa lubelskiego

„Zielony Pierścień” to inicjatywa ochrony przyrody i krajobrazu, który zapewnia harmonijną równowagę między człowiekiem a naturą w sercu województwa lubelskiego. Ten projekt, realizowany przez lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i organy rządowe, ma na celu utrzymanie i ochronę dziedzictwa naturalnego regionu, zapewniając zrównoważony rozwój. Zielony Pierścień skupia się na tworzeniu sieci obszarów chronionych, parków krajobrazowych oraz …

„Zielony Pierścień” – historia stowarzyszenia pielęgnującego naturę na Lubelszczyźnie

„Zielony Pierścień” to nazwa jednego z największych i najstarszych stowarzyszeń ekologicznych na Lubelszczyźnie. Historia tej organizacji to historia miłości do natury, działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie „Zielony Pierścień” powstało w 1994 roku, choć jego pomysłodawcy już od lat wcześniej działali w różnego rodzaju organizacjach ekologicznych i społeczno-kulturalnych. Pierwszą siedzibą było Lublin, …

Jak działają organizacje na rzecz ochrony przyrody? Na przykładzie LGD „Zielony Pierścień

Organizacje na rzecz ochrony przyrody odgrywają kluczową rolę w zachowaniu naszej planety, przeciwdziałając degradacji środowiska naturalnego i promując zrównoważony rozwój. Działają na wielu płaszczyznach, począwszy od edukacji ekologicznej, poprzez prowadzenie badań i monitoringu różnorodności biologicznej, po lobbowanie na rzecz proekologicznych przepisów prawa. Przykładem tak działającej jednostki jest LGD „Zielony Pierścień”. 2. Misja i cele organizacji …

LGD „Zielony Pierścień”: chroniący najcenniejsze skarby Lubelszczyzny

LGD „Zielony Pierścień”, czyli Lokalna Grupa Działania, jest organizacją, której nadrzędnym celem jest ochrona i propagowanie najcenniejszych skarbów przyrodniczych i kulturowych Lubelszczyzny. To właśnie ta grupa czuwa nad zachowaniem naturalnej różnorodności regionu, pomaga lokalnej społeczności w rozwoju i promocji, a także wspiera działania edukacyjne związane z ochroną środowiska. Lubelszczyzna to obszar wyjątkowy – ze względu …

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – od początku do teraz

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” od pierwszych dni swojej działalności odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Zobaczmy, jak jej misja, projekty i osiągnięcia wpłynęły na rozwój lokalnej społeczności. „Zielony Pierścień” powstał z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Obejmuje teren gminy X i skupia około Y graczy lokalnych, którzy przyczynili się …