LGD „Zielony Pierścień”, czyli Lokalna Grupa Działania, jest organizacją, której nadrzędnym celem jest ochrona i propagowanie najcenniejszych skarbów przyrodniczych i kulturowych Lubelszczyzny. To właśnie ta grupa czuwa nad zachowaniem naturalnej różnorodności regionu, pomaga lokalnej społeczności w rozwoju i promocji, a także wspiera działania edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Lubelszczyzna to obszar wyjątkowy – ze względu zarówno na swoje naturalne walory, jak i bogate dziedzictwo kulturowe. Jest to region, w którym przechodzi granica dwóch dużej Europie krain – Europy Środkowej i Wschodniej. Ta specyfika przekłada się na dość unikatowe ekosystemy, rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz różnorodność kulturową. Jak zatem dba o nie LGD „Zielony Pierścień”?

Organizacja ta realizuje wiele projektów mających na celu zachowanie bioróżnorodności Lubelszczyzny. Jednym z nich jest „Program Ochrony Żółwia Błotnego” – unikatowego gatunku ziejącym ekstynkcję, który można spotkać jedynie na tutejszych terenach. LGD „Zielony Pierścień” tworzy specjalne siedliska dla tych zwierząt, prowadzi monitoring ich populacji oraz edukuje lokalną społeczność na temat potrzeby ochrony żółwi błotnych.

Również kulturowo region ten jest niezwykle bogaty. LGD „Zielony Pierścień” angażuje się więc w promocję lokalnej kultury i tradycji. Organizuje festiwale, koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne, które są okazją do prezentacji regionalnej sztuki, folkloru, muzyki czy kuchni. W ten sposób przyczynia się nie tylko do ochrony, ale również do rozwoju miejscowej kultury.

Edukacja ekologiczna to kolejny aspekt działalności „Zielonego Pierścienia”. Organizacja ta prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy mogą nauczyć się więcej o środowisku naturalnym, dowiedzieć się, jak mogą dbać o jego ochronę oraz jakie korzyści płyną z życia w zgodzie z naturą.

LGD „Zielony Pierścień” jest więc nieocenionym strażnikiem najcenniejszych skarbów Lubelszczyzny. Działania tej organizacji to dowód na to, że dbałość o środowisko naturalne i kulturowe może przynosić korzyści nie tylko naturze, ale i mieszkańcom regionu oraz turystom.

Lokalne Grupy Działania (LGD) to organizacje, które odgrywają kluczową rolę w ochronie i promocji najcenniejszych skarbów lokalnych społeczności. W Lubelszczyźnie to zadanie spełnia między innymi LGD „Zielony Pierścień”, której działania mają na celu ochronę unikatowych zabytków,naturalnego krajobrazu oraz różnorodnej kultury tego regionu.

LGD „Zielony Pierścień” jest jednym z 336 stowarzyszeń działających w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ich działanie opiera się na tzw. „podejściu LEADER”, które polega na angażowaniu lokalnych społeczności w proces decyzyjny dotyczący kierunków rozwoju ich terenu.

„Działania LGD „Zielony Pierścień” skupiają się przede wszystkim na ochronie przyrody i zasobów naturalnych Lubelszczyzny”, mówi prezes stowarzyszenia, Piotr Kozakiewicz. „Staramy się promować ekoturystykę i edukować mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Chcemy, aby docenili oni bogactwo natury, które otacza ich każdego dnia”.

Jednym z najważniejszych projektów stowarzyszenia była ochrona łęgów przeciwpowodziowych w Dolinie Wieprza. Działania te pozwoliły na zachowanie naturalnych siedlisk dla wielu gatunków ptaków i ssaków.

Stowarzyszenie dba także o promocję kultury i tradycji regionu. Organizuje m.in. warsztaty rzemiosła, pokazy tradycyjnych tańców czy festyny regionalne, podczas których mieszkańcy mogą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne.